Zabezpieczenie alimentów przed urodzeniem dziecka oraz w okresie porodu

Zgodnie z polskim porządkiem prawnym każda matka może wystąpić o zabezpieczenie alimentów przez urodzeniem dziecka oraz w okresie porodu.

Jaki jest cel zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych?

Generalnym celem postępowania zabezpieczającego jest tymczasowa ochrona roszczenia. O jego wszczęcie występuje na ogół ta strona, która wytoczyła powództwo poprzez wniesienie pozwu do sądu i oczekuje na potwierdzenie przysługujących jej praw prawomocnym orzeczeniem.

Zabezpieczenie takie może dotyczyć między innymi alimentów jeszcze przez urodzeniem się dziecka oraz w okresie porodu.

Na czym polega zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych?

Jeśli chodzi o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych, to może ono polegać na nakazaniu obowiązanego do zapłaty alimentów uprawnionemu (dziecku, które ma otrzymać alimenty) jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej. Zaznaczyć trzeba, że w sprawach tych podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie roszczenia (żądania) przez stronę, która o nie występuje.

Uprawdopodobnienie istnienia roszczenia polega przede wszystkim na wykazaniu istnienia usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości zarobkowych lub majątkowych po stronie zobowiązanego.

Z orzecznictwa sądowego wynika, że roszczenie jest wiarygodne, jeżeli istnieje słuszna podstawa do przypuszczenia, że istnieje ono w rzeczywistości. W związku z tym nie można uznawać za takie uprawdopodobnienie samego twierdzenia strony odnośnie zachodzenia określonego faktu. W praktyce okoliczności takie powinny zostać wykazane jakimkolwiek dokumentem o charakterze prywatnym lub urzędowym, pismem bądź też oświadczeniem strony.

Podkreślić należy, że aby uzyskać zabezpieczenie alimentacyjne nie ma potrzeby wykazywania interesu prawnego w jego udzieleniu.

Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych nienarodzonego dziecka

Powinieneś wiedzieć, że istnieje również możliwość zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych także nienarodzonego dziecka. Sąd może zabezpieczyć przyszłe świadczenia alimentacyjne w związku z ustaleniem ojcostwa.

W takim wypadku ojciec dziecka zostaje zobowiązany do wyłożenia odpowiedniej sumy na koszty utrzymania matki przez okres trzech miesięcy w okresie porodu, a także na koszty utrzymania dziecka przez trzy pierwsze miesiące po jego narodzinach.

Dodać trzeba, iż wniosek o ustalenie ojcostwa oraz związane z tym roszczenia alimentacyjne należy złożyć co najmniej 3 miesiące przed datą narodzin dziecka.

Kiedy można żądać zabezpieczenia roszczenia w sprawie o alimenty?

Wniosek o zabezpieczenie można złożyć przed wniesieniem powództwa o alimenty, w samym pozwie oraz w toku sprawy przed sądem pierwszej lub drugiej instancji.

Gdzie można złożyć wniosek o zabezpieczenie?

Do orzeczenia zabezpieczenia właściwy jest sąd, do którego właściwości należy rozpoznanie sprawy w pierwszej instancji.

W tym miejscu należy wskazać, że pozew o alimenty należy złożyć do sądu rejonowego – Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Właściwym miejscowo jest sąd według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, tej która ma otrzymać alimenty, jak i Sąd według miejsca zamieszkania strony pozwanej – wybór w tym zakresie należy do powoda.

Jeżeli nie można ustalić sądu we wskazany powyżej sposób, wówczas postępowanie prowadzi ten sąd, w którego okręgu ma być wykonywane postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia. W przypadku braku tej podstawy lub gdy postanowienie miałoby być wykonywane w okręgach różnych sądów, właściwy jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.

Orzeczenie rozstrzygające wniosek o zabezpieczenie ma postać postanowienia, na które służy zażalenie, przy czym sąd z urzędu doręcza stronom jego odpis.

Samo rozpoznanie wniosku o udzielenie zabezpieczenia powinno nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż w terminie tygodnia od daty wpływu wniosku do sądu. Następuje to w jego granicach, a więc w zakresie wysokości żądanego świadczenia alimentacyjnego, przy czym Sąd bierze za podstawę orzeczenia materiał zebrany w danej sprawie.

W sprawach alimentacyjnych, jeżeli osoba obowiązana do świadczeń uzna roszczenie, wyrok zasądzający świadczenie w zakresie niezaspokojonym może być wydany na posiedzeniu niejawnym.

Jak powinien wyglądać wniosek o dzielenie zabezpieczenia?

Ponieważ wniosek o udzielenie zabezpieczenia jest pismem procesowym, powinien odpowiadać przewidzianym dla niego wymogom. Oznacza to, że musi on zawierać:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowany,
 • dane osobowe stron, w tym ich imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numer PESEL wnioskodawcy,
 • sygnaturę sprawy jeżeli jest ona już w toku,
 • wartość przedmiotu sporu,
 • oznaczenie rodzaju pisma w postaci formuły „WNIOSEK O UDZIELENIE ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH”,
 • wskazanie tego w jaki sposób ma nastąpić zabezpieczenie roszczenia oraz określenie jego kwoty,
 • uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek, w tym istnienia roszczenia,
 • wskazanie faktów, na których wnioskodawca opiera swój wniosek wraz z przytoczeniem dowodów popierających przytoczone okoliczności,
 • podpis wnioskodawcy,
 • wymienienie załączników.

W jaki sposób złożyć wniosek o zabezpieczenie?

Wniosek o zabezpieczenie alimentów można wnieść w dwojakiej formie – na piśmie, lub w formie ustnej na rozprawie. W pierwszym przypadku, można to zrobić drogą pocztową, najlepiej za pomocą listu poleconego lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, albo też bezpośrednio w biurze podawczym sądu.

Czy postanowienie o zabezpieczeniu jest natychmiast wykonalne?

Musisz wiedzieć, że postanowienie o zabezpieczeniu jest, co do zasady, natychmiast wykonalne. Sąd po jego wydaniu nadaje mu z urzędu klauzulę wykonalności. Dzięki temu, już od momentu otrzymania tego orzeczenia przez uprawnionego, możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego, poprzez na przykład skierowanie sprawy do komornika sądowego. Czynności tych nie wstrzymuje ewentualne wniesienie przez zobowiązanego zażalenia na postanowienie o zabezpieczeniu.

Upadek zabezpieczenia

Udzielając zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania w sprawie o alimenty, sąd wyznacza termin, w którym pismo wszczynające takie postępowanie, a więc pozew, powinno być wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia. Nie może on przekraczać dwóch tygodni.

Dodać również należy, że jeżeli sąd inaczej nie postanowi, zabezpieczenie udzielone w sprawie o alimenty upada po upływie dwóch miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego takie roszczenie, albo od uprawomocnienia się postanowienia o odrzuceniu apelacji lub innego środka zaskarżenia wniesionego przez obowiązanego od orzeczenia uwzględniającego roszczenie alimentacyjne, które podlegało zabezpieczeniu, chyba że uprawniony wniósł o dokonanie czynności egzekucyjnych.

Jeśli interesuje Cię tematyka alimentów zapraszam Cię do lektury poniższych wpisów.

 1. Alimenty na dziecko a rodzic zarabiający minimalną kwotę wynagrodzenia.
 2. Kiedy można żądać obniżenia alimentów?
 3. Jak prawo chroni dziecko przed rodzicem, który chce płacić jak najniższe alimenty?
 4. Jak udowodnić zakres obowiązku alimentacyjnego?

Jeśli są jakieś zagadnienia dotyczące alimentów na które nie znalazłaś/eś odpowiedzi na moim blogu, zapraszam Cię na konsultację, w trakcie której postaram się rozwiać wszystkie Twoje wątpliwości.

Ceny konsultacji zależą od czasu ich trwania. Szczegóły znajdziesz w zakładce KONSULTACJE.

Anna Kubica

Jestem adwokatką i mediatorką. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych.
W trudnych chwilach zawsze stoję u boku moich klientów, dbając o ich bezpieczeństwo prawne, komfort i spokój.

Powiązane artykuły