Regulamin Sklepu Internetowego adwokat-kubica.pl

Dzień dobry, cześć!

Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego adwoka-kubica.pl, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, sposobie dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

Sklep należy do Anny Kubicy, prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą z siedzibą w Poznaniu (61-834) przy ul. Gołębiej 3 lok. 4, NIP 573 265 66 36.

W każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres e-mail sklep@adwokat-kubica.pl.

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów!

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu pojęcia w nim użyte oznaczają:

Kupujący/Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, ułomna osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną,

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: https://adwokat-kubica.pl/regulamin/

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem: https://adwokat-kubica.pl/sklep/

Sprzedający – Anna Kubica, prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą z siedzibą w Poznaniu (61-834) przy ul. Gołębiej 3 lok. 4, NIP 573 265 66 36.

Produkt/ Produkt cyfrowy– towar oraz materiały kupione lub dostępne w Sklepie, w tym także usługi oraz materiały w postaci cyfrowej dostępne w Sklepie, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności: e-booki, dokumenty elektroniczne, szkolenia i webinary, konsultacje, usługi indywidualne. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów cyfrowych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupującego.
 3. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych. Wystarczy dostęp do Internetu, aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail), standardowy system operacyjny oraz standardowa przeglądarka internetowa, która obsługuje pliki typu cookies.
 5. Aby swobodnie korzystać z zakupionych treści cyfrowych komputer lub inne urządzenie Kupującego musi spełniać następujące warunki techniczne: dostęp do Internetu, aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail), standardowy system operacyjny, standardowa przeglądarka internetową obsługującą pliki typu cookies, standardowa przeglądarka plików .pdf ewentualnie program do odczytu plików formatu .epub i .mobi.
 6. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym i będących spamem, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.
 8. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.
 9. Sprzedawca zapewnia prawidłowe działanie Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu na adres e-mail: sklep@adwokat-kubica.pl.

§ 3 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem niniejszego Sklepu.
 2. Podstawową usługą świadczoną przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie, które prowadzi do zawarcia ze Sprzedawcą umowy.
 3. Aby złożyć zamówienie nie jest konieczne założenie konta w Sklepie. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną, która polega na założeniu i utrzymywaniu konta Kupującego w Sklepie. Konto Kupującego służy wyłącznie do przechowywania danych Kupującego oraz historii złożonych przez niego zamówień w Sklepie.
 4. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz hasła wysłanego na podany adres e-mail podczas rejestracji. W każdej chwili Klient może też zdefiniować nowe hasło w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego.
 5. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta jeżeli jest dostępny w Sklepie. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie powoduje usunięcia informacji o złożonych dotąd zamówieniach.
 6. Sprzedawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.

§ 4 Zawarcie umowy

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany Klient albo jako gość.
 2. Klientem zarejestrowanym jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie.
 3. Jeżeli Kupujący posiada konto w Sklepie, przed złożeniem zamówienia powinien się do niego zalogować.
 4. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego treści cyfrowych. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą na adres mailowy sklep@adwokat-kubica.pl.
 5. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych,
 6. Kupujący płaci za zamówienie poprzez płatność on-line. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie.

§ 5 Płatność za zamówienie

 1. Jedyną dostępną opcją płatności w Sklepie jest płatność elektroniczna.
 2. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań), przy ul. Grunwaldzkiej 186, NIP 779-23-08-495.
 3. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Klientem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Klienta produktu, a Klientowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.
 4. Dokonując zakupu, Klient wyraża zgodę na przesłanie mu faktury dokumentującej zakup w postaci elektronicznej na podany w zamówieniu adres e-mail.

§ 6 Wykonanie umowy

Realizacja zamówienia obejmującego treści cyfrowe następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych treści cyfrowych.

§ 7 Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 8 Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu treść cyfrową wolną od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 6. Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji następujących informacji: okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację.
 7. Podanie wskazanych wyżej informacji i okoliczności ułatwi sposób rozpatrywania reklamacji. Informacje te mają jednak formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

§ 9 Własność intelektualna i prawa autorskie

 1. Sprzedawca informuje Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu oraz treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Sklepu mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedającemu.
 2. Sprzedający informuje Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 10 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:
 • Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedający.
 • Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi konta użytkownika, realizacji zamówienia oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami sprzedaży.
 • Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania oraz modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Aby temu zapobiec, Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe, bezpieczną skrzynkę poczty elektronicznej oraz inne chroniące bezpieczeństwo korzystających z publicznej sieci Internet.
 • Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://adwokat-kubica.pl/polityki/

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą, skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odrPlatforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2.06.2021 r.

 

Przykładowe wzory oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz wzory reklamacji znajdziesz na stronie https://www.uokik.gov.pl/wzory_pism.php

Adwokat Anna Kubica