Regulamin Sklepu Internetowego adwokat-kubica.pl

Regulamin Sklepu Internetowego adwokat-kubica.pl

Dzień dobry,

poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego adwoka-kubica.pl, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, sposobie dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedur w razie niezgodności treści cyfrowej/usługi cyfrowej z umową.

Sklep należy do Anny Kubicy, prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą z siedzibą w Poznaniu (61-834) przy ul. Gołębiej 3 lok. 4, NIP 573 265 66 36.

W każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres e-mail kubica@adwokat-kubica.pl lub pod nr tel.:602 488 059.

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów!

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu pojęcia w nim użyte oznaczają:

Aktualizacja –aktualizacja, którą zobowiązał się dostarczyć Sprzedawca i która jest niezbędna do zachowania zgodności Treści Cyfrowej z umową;

Cena – wskazana wartość pieniężna wyrażona w polskich złotych należna Sprzedawcy za produkt/usługę cyfrową, w tym konsultację prawną.

Sprzedawca – przedsiębiorca, który obsługuje internetową platformę handlową, dostarcza internetową platformę handlową lub umożliwia korzystanie z tej platformy – tj. Anna Kubica, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą z siedzibą w Poznaniu (61-834) przy ul. Gołębiej 3 lok. 4, NIP: 5732656636, adres e-mail: kubica@adwokat-kubica.pl., nr tel.:602 488 059.

Internetowa platforma handlowa/ Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem: https://adwokat-kubica.pl/sklep/.

Klient – Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta. Klientem jest podmiot będący osobą fizyczną lub osobą prawną, który dokonuje zakupu Produktu lub odwiedzający Sklep lub korzystający z usług cyfrowych,

Konsultacja – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta jako współpraca indywidualna drogą elektroniczną, w szczególności w postaci rozmowy i/lub wideorozmowy.

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, posiadający funkcjonalność umożliwiającą ustalenie lub modyfikację Zamówienia, w szczególności rodzaj lub ilość Produktów.

Newsletter – usługa elektroniczna, polegająca na zawarciu umowy o dostarczenie Produktu w zamian za dane osobowe.

Ostatnia najniższa cena – najniższa cena produktów/usług cyfrowych obowiązująca w okresie ostatnich 30 dni.

Produkt/ Produkt cyfrowy – towar oraz materiały kupione lub dostępne w Sklepie, w tym także usługi oraz materiały w postaci cyfrowej dostępne w Sklepie, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności: e-booki, dokumenty elektroniczne, szkolenia i webinary, konsultacje, usługi indywidualne. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej

Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu Produktu lub Usługi cyfrowej zawierając Umowę, a z treści tej Umowy wynika, że jest ona bezpośrednio związana z wykonywaną przez Przedsiębiorcę działalnością gospodarczą i posiada dla Przedsiębiorcy charakter zawodowy.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; osoba fizyczna, o której mowa w art. 7aa Ustawy o prawach konsumenta.

Przedsprzedaż — proces zbierania przez Sprzedawcę zamówień na Produkty, które będą dostępne w sprzedaży od określonego terminu, i zawierania Umów przed planowanym terminem wprowadzenia Produktów do sprzedaży;

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: https://adwokat-kubica.pl/regulamin/

Treść cyfrowa – dane wytworzone i dostarczane w postaci cyfrowej, w szczególności pliki video, pliki audio, e-booki, inne publikacje elektroniczne, newslettery.

Umowa – umowa zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu, w ramach której Sprzedawca zobowiązuje się do udostępnienia Produktu i/lub przeprowadzenia Konsultacji, a Klient do zapłaty Ceny. Umowa zawierana jest z chwilą przesłania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę.

Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Klientowi na wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie danych lub dostęp do nich w postaci cyfrowej lub usługa pozwalająca na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta lub innych użytkowników tej usługi, lub inne formy interakcji przy pomocy takich danych.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem formularza zamówienia, zmierzające do zawarcia umowy na odległość, które jest składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności strony internetowej Sklepu, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy dotyczące Treści cyfrowej/ Usługi cyfrowej i kierowane do Sprzedawcy oraz w ramach którego Klient podaje swoje dane niezbędne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów cyfrowych, świadcząc jednocześnie na rzecz Klienta usługi cyfrowe drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Klienta.
 3. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych. Wystarczy dostęp do Internetu, aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail), standardowy system operacyjny oraz standardowa przeglądarka internetowa, która obsługuje pliki typu cookies.
 5. Aby swobodnie korzystać z zakupionych treści cyfrowych komputer lub inne urządzenie Klienta musi spełniać następujące warunki techniczne: dostęp do Internetu, aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail), standardowy system operacyjny, standardowa przeglądarka internetową obsługującą pliki typu cookies, standardowa przeglądarka plików .pdf ewentualnie program do odczytu plików formatu .epub i .mobi.
 6. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Sprzedawcę treści o charakterze bezprawnym i będących spamem, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.
 8. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.
 9. Sprzedawca zapewnia prawidłowe działanie Sklepu. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu na adres e-mail: kubica@adwokat-kubica.pl

 

§ 3 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem niniejszego Sklepu.
 2. Podstawową usługą świadczoną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta jest umożliwienie Klientowi złożenia zamówienia w Sklepie, które prowadzi do zawarcia ze Sprzedawcą umowy.
 3. Aby złożyć zamówienie nie jest konieczne założenie konta w Sklepie. Jeżeli Klient zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną, która polega na założeniu i utrzymywaniu konta Klienta w Sklepie. Konto Klienta służy wyłącznie do przechowywania danych Klienta oraz historii złożonych przez niego zamówień w Sklepie.
 4. Klient loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. W każdej chwili Klient może też zdefiniować nowe hasło w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego.
 5. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta, jeżeli jest dostępny w Sklepie. Klient może w każdej chwili usunąć konto w panelu zarządzania kontem lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie powoduje usunięcia informacji o złożonych dotąd zamówieniach.
 6. Sprzedawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.

§ 4 Zawarcie umowy

 1. Klient może złożyć zamówienie jako zarejestrowany Klient albo jako gość.
 2. Klientem zarejestrowanym jest Klient, który posiada konto w Sklepie.
 3. Jeżeli Klient posiada konto w Sklepie, przed złożeniem zamówienia powinien się do niego zalogować.
 4. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Klienta treści cyfrowych. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Klient powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą adresu mailowego kubica@adwokat-kubica.pl lub telefonicznie: + 48 602 488 059.
 5. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Klienta prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 6. Klient płaci za zamówienie poprzez płatność on-line. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Klient zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie.

§ 5 Płatność za zamówienie

 1. Jedyną dostępną opcją płatności w Sklepie jest płatność elektroniczna.
 2. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań), przy ul. Grunwaldzkiej 186, NIP 779-23-08-495.
 3. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Klientem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Klienta produktu, a Klientowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.
 4. Dokonując zakupu, Klient wyraża zgodę na przesłanie mu faktury dokumentującej zakup w postaci elektronicznej na podany w zamówieniu adres e-mail.

§ 6 Wykonanie umowy o dostarczenie treści cyfrowych

 1. W ramach zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych Klient zobowiązany jest uiścić cenę lub dokonać płatności danymi.

 

 1. Realizacja zamówienia obejmującego treści cyfrowe następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych treści cyfrowych.

§ 7 Konsultacje prawne online

 1. W przypadku zakupu Konsultacji prawnej, Klient zobowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem e-maila lub telefonicznie w celu umówienia terminu zrealizowania konsultacji prawnej.
 2. Opis usługi wskazuje zakres konsultacji. Cena dostosowana jest do czasu trwania konsultacji.
 3.  

§ 8 Przedsprzedaż i akcje promocyjne

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do organizowania akcji promocyjnych oraz przedsprzedaży, polegających na udzielaniu rabatów kwotowych co do konkretnej treści cyfrowej/usługi cyfrowej i/lub produktu. Rabat liczony jest od kwoty brutto, bez uwzględnienia kosztów dostawy.

§ 9 Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy

 1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Jeśli w toku zakupu Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził zgodę na przeprowadzenia Konsultacji przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, traci on prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 10 Uprawienia w razie niezgodności z umową

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny za Produkt niezgodny z umową. Niezgodność Usługi lub Treści Cyfrowej z umową regulują przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta w odniesieniu do Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 2. Jeżeli Klient stwierdzi niezgodność treści cyfrowej/usługi cyfrowej z umową, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane z niezgodnością treści cyfrowej lub usługi cyfrowej składając oświadczenie stosownej treści na podany w regulaminie adres e-mail lub telefonicznie.
 3. Klient może żądać w pierwszej kolejności doprowadzenia treści cyfrowej/usługi cyfrowej do zgodności z umową. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową treści cyfrowej/usługi cyfrowej, jeżeli sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy lub wymaga poniesienia nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 5. Zaleca się podanie przez Klienta następujących informacji: okoliczności dotyczących powstania niezgodności produktu z umową, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności z umową, żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową sprzedaży.
 6. W dalszej kolejności Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży. W przypadkach gdy:

– doprowadzenie produktu/usługi do zgodności z umową jest niemożliwe lub wymaga poniesienia nadmiernych kosztów,

– Sprzedawca nie doprowadził produktu/usługi do zgodności z umową,

– mimo podjętych działań nadal występuje brak zgodności z umową,

– Sprzedawca oświadczy, że nie jest możliwe doprowadzenie produktu/usługi do zgodności z umowa w rozsądnym terminie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 1. Podanie wskazanych wyżej informacji i okoliczności ułatwi sposób rozpatrywania reklamacji. Informacje te mają jednak formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

§ 11 Własność intelektualna i prawa autorskie

 1. Sprzedawca informuje Klienta, że treści dostępne na stronach Sklepu oraz treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Sklepu mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca informuje Klienta, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Klienta bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 12 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

– Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.

– Dane Klienta przetwarzane są w celu obsługi konta użytkownika, realizacji zamówienia oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami sprzedaży.

– Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania oraz modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Aby temu zapobiec, Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe, bezpieczną skrzynkę poczty elektronicznej oraz inne chroniące bezpieczeństwo korzystających z publicznej sieci Internet.

– Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://adwokat-kubica.pl/polityki/

§ 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

– zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

– zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie, zgodnie z dostosowywaniem Regulaminu do obecnie obowiązującego prawa. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumentów, w przypadku których właściwość sądu ustalana jest na zasadach ogólnych.
 4. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. W przypadku zmiany Regulaminu Właściciel Serwisu poinformuje Klienta/ Użytkowników Newsletter o zmianie Regulaminu. Jeżeli w terminie 14 dni od poinformowania nie zgłoszą oświadczenia o braku zgody na zmianę Regulaminu, uważa się, że wyrazili zgodę na kontynuowanie Umowy.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.02.2023r.

 

Przykładowe wzory oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz wzory reklamacji znajdziesz na stronie https://www.uokik.gov.pl/wzory_pism.php

 

Adwokat Anna Kubica