Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych

W ramach praktyki prawa zamówień publicznych oferuję swoim Klientom pełne doradztwo prawne na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Jeżeli chcesz:

 • złożyć ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 • przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia jako Zamawiający;
 • pogłębić swoją wiedzę na temat prawa zamówień publicznych;

jestem do Twojej dyspozycji.

Zamawiającym oferuję obsługę formalno – prawną od przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia poprzez przeprowadzenie procedury aż do wsparcia w przypadku sporów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem powszechnym, w tym w szczególności:

 • przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia;
 • pomoc w szacowaniu wartości zamówienia, opisaniu przedmiotu zamówienia, wyborze trybu postępowania, określaniu warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, ogłoszenia o zamówieniu oraz wszelkich niezbędnych dokumentów;
 • pomoc przy sporządzaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 • przygotowanie projektów umów;
 • pomoc i wsparcie na każdym etapie postępowania, w tym udział w posiedzeniach komisji przetargowych;
 • przygotowanie regulaminów, planów zamówień, wzorów pism;
 • zastępstwo w postępowaniach odwoławczych przed KIO i sądem wraz z pełną obsługą prawną w zakresie tych postępowań;
 • pomoc w ocenie i badaniu złożonych wniosków oraz ofert;
 • pomoc w przeprowadzaniu zamówień w trybach negocjacyjnych i zamówieniu z wolnej ręki;
 • doradztwo dotyczące problemów pojawiających się w trakcie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia, w tym również przygotowywanie opinii prawnych w tym zakresie.

Wykonawcom oferuję pomoc prawną i doradztwo na każdym etapie postępowania, w tym w szczególności:

 • konsultacje i pomoc w przygotowaniu ofert;
 • doradztwo formalno-prawne na każdym etapie postępowania;
 • przygotowywanie korespondencji kierowanej do Zamawiających;
 • weryfikacja warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod kątem możliwości złożenia oferty;
 • w przypadku trybów negocjacyjnych – wsparcie i dbanie o interes Klienta podczas negocjacji z Zamawiającym;
 • przygotowanie odwołań i reprezentacja Wykonawcy przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach sądowych;
 • doradztwo dotyczące problemów pojawiających się w trakcie postępowań o udzielenie zamówienia, w tym również przygotowywanie opinii prawnych w tym zakresie.

Ponadto prowadzę szkolenia dla Klientów z zakresu prawa zamówień publicznych. Tematy i programy szkoleń, jak również sposób prezentacji tematu i stopień zaawansowania dostosowane są do potrzeb moich Klientów.

Adwokat Anna Kubica