Ile wynoszą minimalne alimenty na dziecko w 2023 roku?

Wysokość alimentów ma bardzo duże znaczenie, gdyż to od niej zależy, czy pokryją one w odpowiednim stopniu koszty utrzymania osoby uprawnionej (osoby, na rzecz której owe alimenty mają być płacone). Jednocześnie, zakreśla ona granicę zobowiązań osoby, która obciążona jest powinnością uiszczania świadczeń alimentacyjnych. Ile wynoszą minimalne alimenty, dowiesz się z niniejszego wpisu.

Ile wynoszą minimalne alimenty na dziecko w 2023 roku?

Obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu osobie uprawnionej (dziecku) środków utrzymania, a w razie potrzeby także środków wychowania.

Musisz wiedzieć, że żaden przepis obowiązującego prawa nie wskazuje jaka powinna być minimalna wysokość alimentów.

Jest ona każdorazowo uzależniona od oceny sądu rozpoznającego daną sprawę oraz jej indywidualnych uwarunkowań.

Oczywiście, da się wyciągnąć jakąś średnią, która wynika z zapadłych orzeczeń sądowych, lecz nie można jej traktować jako w pełni miarodajnej, a tym bardziej obowiązującej.

Wskazać można, iż najczęściej minimalne alimenty zasądzane przez sądy wynoszą od 700, 00 do 800, 00 zł na każde dziecko. Takie alimenty są orzekane nawet w stosunku do tych zobowiązanych, którzy są bezrobotni i nie osiągają żadnych dochodów.

W powyższym kontekście zastrzec trzeba, iż w praktyce minimalna wysokość alimentów uzależniona jest od szeregu różnych czynników, a sądy przy ich ustalaniu są zobowiązane kierować się określonymi wytycznymi oraz zasadami.

Czym kierują się sądy przy ustalaniu minimalnych alimentów na dziecko?

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (osoby, która ma płacić alimenty).

Czym są usprawiedliwione potrzeby uprawnionego?

Nie istnieje definicja pojęcia „usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego”. Ich rodzaj i rozmiar jest, uzależniony od cech osoby uprawnionej oraz od okoliczności w których się ona znajduje.

Zakres potrzeb dziecka, które powinny być przez rodziców zaspokajane, wyznacza treść art. 96 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego według którego rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie – odpowiednio do jego uzdolnień – do pracy dla dobra społeczeństwa.

W ramach powyższego obowiązku rodzice w zależności od swych możliwości są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych, takich jak wyżywienie, mieszkanie, odzież, higiena osobista, leczenie w razie choroby, jak i duchowych (kulturalnych), a także środki wychowania w postaci kształcenia ogólnego lub zawodowego według zdolności, dostarczania rozrywek i wypoczynku.

Czym są usprawiedliwione potrzeby?

Przy ocenie, które z potrzeb uprawnionego powinny być uznane za potrzeby usprawiedliwione, należy z jednej strony brać pod uwagę możliwości zobowiązanego, z drugiej zaś ich zakres i rodzaj. Zawsze jednak każde dziecko musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci wyżywienia zapewniającego jego prawidłowy rozwój fizyczny, stosowną do wieku odzież, środki na ochronę zdrowia, kształcenie podstawowe i zawodowe oraz na ochronę jego osoby i majątku.

Pamiętać przy tym trzeba, że dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami i to zarówno wtedy, gdy żyją z nimi wspólnie, jak i wtedy, gdy żyją oddzielnie. Oznacza to, że rodzice powinni zapewnić dziecku warunki materialne odpowiadające tym, w jakich żyją sami. Tym samym, skoro rodzice mają duże możliwości majątkowe i zarobkowe, to potrzeby ich dzieci powinny być zaspakajane na wyższym poziomie niż jedynie potrzeby podstawowe. Nie będzie to jednak dotyczyło oczywiście potrzeb będących przejawem zbytku.

Z drugiej strony, nawet jeśli potrzeby dziecka są większe, wysokość alimentów nie może przekraczać możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.

Czym są możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego?

Poprzez możliwości zarobkowe należy rozumieć nie tylko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane, lecz także te, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych.W uzasadnionych przypadkach bierze się pod uwagę także wysokość zarobków, które zobowiązany jest w stanie uzyskać, lecz nie osiąga ich z przyczyn nie zasługujących na usprawiedliwienie. Dotyczy to sytuacji, w których osoba zobowiązana nie wykonuje wyuczonego i dobrze wynagradzanego zawodu, pracuje w niepełnym wymiarze godzin bądź też pracuje dorywczo.

Możliwości majątkowe to z kolei wszelkie aktywa zobowiązanego. Mogą one mieć postać nieruchomości, akcji, pieniędzy, rzeczy ruchomych etc.

Podkreślenia wymaga fakt, rodzice nie mogą uchylić się od obowiązku alimentacyjnego na tej podstawie, że jego wykonywanie stanowiłoby dla nich nadmierny ciężar. Są obowiązani podzielić się z dzieckiem nawet najmniejszymi dochodami. W szczególnych przypadkach, gdy sytuacja dziecka tego wymaga, rodzice mają nawet obowiązek wyzbywania się posiadanego majątku bądź jego niektórych składników, aby w ten sposób podołać ciążącemu na nich obowiązkowi alimentacyjnemu. Tak powinno się dziać na przykład dla ratowania zdrowia dziecka.

Dostarczanie środków wychowania

Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego. W takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

Jakie dochody otrzymywane prze uprawnionego nie wpływają na wysokość alimentów?

Na wysokość świadczeń alimentacyjnych nie wpływają otrzymywane przez uprawnionego:

  • świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, podlegające zwrotowi przez zobowiązanego do alimentacji,
  • świadczenia, wydatki i inne środki finansowe związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej,
  • świadczenie wychowawcze – tzw. 500 plus,
  • świadczenia rodzinne,
  • rodzicielskie świadczenie uzupełniające.

Reasumując – minimalna wysokość alimentów zależy od wielu czynników oraz indywidualnych uwarunkowań danej sprawy. Zawsze jednak musi ona osiągać taki pułap, który zapewni danemu dziecku godną egzystencję oraz zaspokoi jego usprawiedliwione potrzeby. 

Jeśli interesuje Cię tematyka alimentów możesz przeczytać inne moje wpisy. Poniżej kilka z nich.

W ramach mojej kancelarii oferuję pomoc prawną w sprawach alimentacyjnych. Zajmuję się prowadzeniem spraw zarówno o ustalenie, obniżenie oraz podwyższenie alimentów, jak i sprawami o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

Serdecznie zapraszam Cię do kontaktu telefonicznie (+48602488059) lub e-mailowo (kubica@adwokat-kubica.pl).

Możesz także umówić się na konsultację stacjonarną w mojej kancelarii w Poznaniu lub skorzystać z konsultacji online, którą znajdziesz tutaj.

Anna Kubica

Jestem adwokatką i mediatorką. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych.
W trudnych chwilach zawsze stoję u boku moich klientów, dbając o ich bezpieczeństwo prawne, komfort i spokój.

Powiązane artykuły