Alimenty na więcej niż jedno dziecko.

Do płacenia alimentów na dziecko zobowiązany jest każdy rodzic. Ich wysokość jest na ogół ustalana przez sąd według jasno określonych kryteriów.

Jeśli jesteś zainteresowana/y kwestią jak wykazać w sądzie wysokości alimentów, jakie dowody przedstawić lub czy można żądać alimentów za wsteczny okres, zapraszam Cię do lektury poniższych artykułów.

1.     Jak udowodnić zakres obowiązku alimentacyjnego?

2.     Dowody w sprawie o alimenty

3.     Czy można żądać alimentów wstecz?

A jak wygląda sytuacja, gdy zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych posiada dwoje lub więcej dzieci? Czy w takim wypadku sąd po prostu zwielokrotnia kwotę „przypadającą” na jedno z dzieci? Na wszystkie te pytania znajdziesz odpowiedź w tym właśnie wpisie.

Obowiązek alimentacyjny rodziców

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której, dochody z majątku osobistego dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Oznacza to, że obowiązek alimentacyjny rodzica powstaje w chwili urodzenia się dziecka i trwa nawet w okresie jego pełnoletniości, jeżeli nie może ono utrzymać się z własnej pracy i znajduje się w stanie niedostatku.

Musisz wiedzie, że obowiązek alimentacyjny rodziców jest niezależny od przysługującej im władzy rodzicielskiej. Tak więc, nawet gdy rodzic zostanie jej pozbawiony, nie ma to żadnego wpływu na obowiązek alimentacyjny, w dalszym ciągu zobowiązany jest do płacenia alimentów na dziecko. 

Jaki jest zakres obowiązku alimentacyjnego rodziców?

Obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu osobie uprawnionej, w tym przypadku dziecku, środków utrzymania oraz wychowania. Te ostatnie polegają na osobistych staraniach o wychowanie uprawnionego, a więc na przykład sprawowaniu stałej pieczy nad dzieckiem.

Najczęściej z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy rodzic, na ogół matka, nie podejmuje pracy, a zajmuje się jedynie obowiązkami rodzicielskimi wobec małoletniego. W takim wypadku świadczenie alimentacyjne drugiego rodzica polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania takiego dziecka.

Zakres obowiązku alimentacyjnego rodziców jest wyznaczony z jednej strony przez usprawiedliwione potrzeby dziecka, a z drugiej, przez ich możliwości zarobkowe i majątkowe.

Kierując się tymi kryteriami, sąd ustala wysokość świadczenia alimentacyjnego. Zastrzec przy tym trzeba, że znaczenie przy tym mają nie wszystkie potrzeby, jakie ma dziecko, ale tylko te, które są usprawiedliwione.

Poza tym, nawet jeśli potrzeby dziecka są większe, wysokość alimentów nie może przekraczać możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Innymi słowy, zobowiązanie z tego tytułu nie może być większe, niż dany rodzic „może udźwignąć”.

Co oznaczają „usprawiedliwione potrzeby”? 

Usprawiedliwione potrzeby to takie, których zaspokajanie jest niezbędne dla prowadzenia życia na normalnym, przeciętnym poziomie. Ma on być odpowiedni dla stanu zdrowia i wieku uprawnionego. Pojęcie usprawiedliwionych potrzeb obejmuje zarówno potrzeby materialne, jak i nie materialne, a więc wszystkie te, które umożliwiają człowiekowi godziwą egzystencję. 

W praktyce, jako potrzeby tego rodzaju można wymienić przykładowo:

  • koszty utrzymania na poziomie odpowiadającym poziomowi życia zobowiązanego do płacenia alimentów,
  • koszty rozwoju osobistego zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danych grupach społecznych,
  • zapewnienie warunków mieszkaniowych, wypoczynkowych, w zakresie ubrań, kosmetyków, dostępu do rozrywki na poziomie odpowiadającym poziomowi sprzed rozwodu etc.

Trzeba też pamiętać, że w orzecznictwie sądowym wykształciło się dodatkowe kryterium „równej stopy życiowej”. Oznacza, że dziecko ma prawo do egzystencji na poziomie nie niższym, niż jego rodzice. Tym samym, skoro rodzice mają duże możliwości majątkowe i zarobkowe, to potrzeby ich dzieci powinny być zaspakajane na wyższym poziomie niż jedynie potrzeby podstawowe. Mają one prawo do analogicznej stopy życiowej, jak ich rodzice, a więc do takich samych przyjemności oraz udogodnień.

Czym są możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego?

Poprzez możliwości zarobkowe należy rozumieć nie tylko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane, lecz także te, które osoba zobowiązana do płacenia alimentów może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych.

Możliwości majątkowe to z kolei wszelkie aktywa zobowiązanego. Mogą one mieć postać nieruchomości, akcji, pieniędzy, rzeczy ruchomych etc. W zależności od sytuacji sąd może uznać, że zobowiązany powinien je spieniężyć, lub wykorzystać do osiągnięcia dochodu, na przykład wynajmując posiadane mieszkania, jeżeli istnieje potrzeba utrzymania dziecka i taki potencjalny dochód z wynajmu mieszkania weźmie pod uwagę oceniając możliwości majątkowe zobowiązanego.

Jaka jest wysokość alimentów na więcej niż jedno dziecko?

Wszystkie opisane powyżej kryteria mają zastosowanie, niezależnie od tego, czy zobowiązany do alimentów rodzic ma jedno, czy też większą liczbę dzieci.

Jedyna różnica polega na łącznej wysokości alimentów, gdyż każde dziecko ma prawo do samodzielnych i niezależnych od pozostałych świadczeń alimentacyjnych.

Paradoksalnie, w praktyce, na ogół im większa ilość potomstwa, tym wysokość alimentów „na głowę” dziecka jest mniejsza. Wynika to ze wskazanej przeze mnie zasady, iż nie mogą one być wyższe, niż możliwości rodzica w tym zakresie. Ma on bowiem prawo do egzystencji na podstawowym chociaż poziomie. Również rodzice mają swoje „usprawiedliwione potrzeby”, których definicja jest analogiczna do tej, jaka obowiązuje w przypadku dzieci. Sąd Najwyższy wielokrotnie wskazywał, że wysokość alimentów nie może być tak duża, że zobowiązany znajduje się przez to w stanie niedostatku. Co więcej, sąd musi także uwzględniać fakt, iż posiada on na przykład nową rodzinę, której także musi zapewnić odpowiednie warunki życia, ma on bowiem i wobec niej obowiązki alimentacyjne. 

Wobec powyższego, stwierdzić trzeba, że wyznaczenie alimentów przez sąd na więcej niż jedno dziecko nie polega na prostym zwielokrotnieniu kwoty „przypadającej” na jedno z nich. W takim bowiem wypadku, ich wysokość wyznaczana jest oddzielnie w odniesieniu do każdego małoletniego, w granicach jego usprawiedliwionych potrzeb, ale łączna wysokość takich kwot nie może przekraczać możliwości majątkowych i zarobkowych danego rodzica. Sąd musi więc wyważyć swój werdykt, dostosowując go do indywidualnych uwarunkowań danej sprawy. Oczywiście, kierując się zasadą równej stopy życiowej, sąd, w przypadku rodzica, który dysponuje takimi dochodami, że nie przyniesie mu to uszczerbku dla jego koniecznego utrzymania, może od niego zasądzić alimenty, zwielokrotniając po prostu ich wysokość w stosunku do każdego z dzieci. Wszystko więc zależy od konkretnych okoliczności sprawy o alimenty.

Czeka Cię sprawa o alimenty? Musisz złożyć pozew o zwiększenie alimentów albo zostałaś/eś pozwany o alimenty? Ale nie wiesz jak się do tego zabrać, skorzystaj z pomocy doświadczonego prawnika, który przez cały proces przeprowadzi Cię krok za krokiem.

Zapraszam Cię do skorzystania z moich usług!

Ceny konsultacji zależą od czasu ich trwania.

Szczegóły znajdziesz w zakładce KONSULTACJE.

Anna Kubica

Jestem adwokatką i mediatorką. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych.
W trudnych chwilach zawsze stoję u boku moich klientów, dbając o ich bezpieczeństwo prawne, komfort i spokój.

Powiązane artykuły