Sekstaśmy w postępowaniu rozwodowym.

Nagranie video utrwalające kontakt seksualny tzw. sekstaśma, może stanowić istotny dowód w sprawie rozwodowej. Może przesądzić o winie małżonka za trwały i zupełny rozkład pożycia. Pamiętać jednak trzeba, że zgodnie z obowiązującymi przepisami sporządzanie tego rodzaju nagrań w określonych wypadkach może być działaniem zagrożonym sankcją karną.

Na czym polega sporządzenie sekstaśmy?

Przez sporządzenia seks taśmy należy rozumieć czynność, która umożliwia zarejestrowanie osoby w trakcie czynności seksualnej. Zarejestrowanie nastąpić powinno na nośniku materialnym aby nadać mu cechy trwałości, w sposób, który następnie umożliwia na wielokrotne odtworzenie takiego materiału. Oznacza to w skrócie po prostu wykonanie filmu video.

Dodać należy, że sekstaśmy stają się coraz popularniejszym środkiem dowodowym w procesach rozwodowych, wykazującym dopuszczenie się przez współmałżonka zdrady.

Czy sporządzenie sekstaśmy jest legalne?

Musisz wiedzieć, że sporządzenie sekstaśmy może stanowić tzw. pozyskanie informacji w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem i podlega sankcji karnej. Wynika to wprost z Kodeksu karnego. Możesz się z niego dowiedzieć, że każdy, kto utrwala wizerunek osoby w trakcie czynności seksualnej, używając w tym celu wobec niej przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, albo wizerunek taki bez jej zgody rozpowszechnia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Aby sąd uznał kogoś za winnego popełnienia takiego przestępstwa, musi jasno stwierdzić, że działał on w zamiarze bezpośrednim. Oznacza to, że sprawca musi być w pełni świadomy swoich działań i musi chcieć zachować się w ten właśnie sposób.

Co ważne, aby sprawca takiego przestępstwa mógł zostać ukarany, sam musisz zwrócić się ze stosownym wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego wraz z wnioskiem o ściganie, jeśli to Ty jesteś osobą pokrzywdzoną.

Urządzeniem służącym sprawcy do zarejestrowania zbliżenia seksualnego zmoże być każdy przedmiot, który służy do utrwalania obrazu i dźwięku, taki jak aparat telefoniczny, fotograficzny oraz kamera video.

Dobrem chronionym w tym wypadku jest wolność decydowania o utrwalaniu i rozpowszechnianiu swojego wizerunku w trakcie czynności seksualnych oraz związane z nim ściśle prawo do prywatności i intymności.

Kiedy sporządzanie sekstaśmy jest dozwolone?

Powszechnie się przyjmuje, że nie popełnia czynu zabronionego osoba, która nagrywa akt seksualny, będąc zarazem uczestnikiem nagrania. Wynika to faktu, że przekazywane w ten sposób informacje są przeznaczone właśnie dla niej, co oznacza siłą rzeczy, jest ona podmiotem w pełni uprawnionym do ich pozyskania.

Oczywiście, wszystko zależy od okoliczności danej sprawy.

Istotne są także motywy, jakimi kieruje się sprawca. W niektórych sytuacjach sąd może nawet uznać go za niewinnego. Dzieje się tak na przykład, jeśli działa on, chcąc ochronić własne prawa, interesy czy obronić się przed nieuzasadnionym zarzutem, który został mu postawiony.

Zasady odpowiedzialności cywilnej

Musisz wiedzieć, że osoba rejestrująca akt seksualny, może także ponieść odpowiedzialność na gruncie prawa cywilnego i to nawet w sytuacji, kiedy prawo karne uznaje takie działanie za legalne.

Ta bowiem ze stron, która została nagrana, może uznać, iż doszło do naruszenia jej dóbr osobistych i wystąpić z odpowiednim pozwem do sądu.

Czy seks taśma może stanowić dowód w postępowaniu rozwodowym?

Polska procedura cywilna nie reguluje wprost zagadnienia dopuszczalności dowodów uzyskanych w sposób sprzeczny z prawem. Nie formułuje ona więc zakazu korzystania z tego rodzaju środków.

W odniesieniu do postępowania rozwodowego, stwierdzić trzeba, że nawet, gdy doszło do nielegalnego z punktu widzenia prawa karnego zarejestrowania aktu seksualnego, nie stanowi to przeszkody, aby stanowił on dowód przed sądem.

Do wykazu środków dowodowych w sprawach o rozwód, możemy zaliczyć w szczególności dokumenty. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, dokumentem jest każdy nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. Taki też charakter ma sekstaśma zarejestrowana na odpowiednim nośniku.

Dowody z dokumentów, które zawierają zapis obrazu albo obrazu i dźwięku, sąd przeprowadza, stosując odpowiednio przepisy o dowodzie z oględzin oraz o dowodzie z dokumentów.

Sekstaśma więc stanowi w zasadzie pełnoprawny dowód, dokumentujący dopuszczenie się przez współmałżonka zdrady a sądna jej podstawie może orzec rozwód i to ze wskazaniem wyłącznej winy partnera który dopuścił się zdrady.

Charakter sekstaśmy jako dowodu w sprawie o rozwód

Oczywiście, charakter dowodu może mieć tylko i wyłącznie nagranie, które nie zostało zmodyfikowane. Nie możesz więc w żadnym zakresie ingerować w jego treść, tak aby wyeksponować w nim jedynie część sprzyjającą efektowi, który jest przez Ciebie zamierzony. W razie konieczności Sąd może oczywiście powołać odpowiednich biegłych z zakresu badań fonoskopijnych i zapisów wizyjnych. Dotyczy to także sekstaśmy sporządzonej przez samego współmałżonka dopuszczającego się zdrady.

Musisz jednak pamiętać, że choć sekstaśma jest dowodem dopuszczalnym w sprawie sądowej, to ta okoliczność nie wyłącza odpowiedzialności karnej za taki czyn.

Oczywiście sąd powinien zachować pewną ostrożność w dokonywaniu oceny takiego dowodu. Brak zgody osoby nagrywanej na wykorzystanie nagrania w celach dowodowych wymaga przeprowadzenia oceny pod kątem czy treść i sposób jego uzyskania nie narusza konstytucyjnie gwarantowanego prawa do prywatności osoby nagranej. Jeżeli sporządzenie sekstaśmy według sądu narusza prawo do prywatności, to powinien on rozważyć to, czy w danym przypadku nie jest ważniejsze zapewnienie innej osobie prawa do sprawiedliwego procesu.

Jeżeli więc zarejestrowałeś nagranie video, w którym Twój współmałżonek dopuszcza się zdrady, możesz użyć go jako dowodu w sprawie rozwodowej. To, jak do tego nagrania podejdzie sąd, jest już osobną kwestią.

Jeśli interesuje Cię tematyka naruszenia obowiązku wierności wobec małżonka zapraszam Cię do lektury moich wpisów nt. Czy zdrada zawsze jest przyczyną rozwodu?, „Stara” zdrada jako przyczyna rozwodu. oraz Nowy związek w trakcie postępowania rozwodowego.

 Jeśli masz dowody zdrady swojego małżonka i nie wiesz, czy mogą one stanowić materiał dowodowy w sprawie rozwodowej, zapraszam Cię na konsultację w tej sprawie. Kliknij tutaj aby umówić się na spotkanie.

Anna Kubica

Jestem adwokatką i mediatorką. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych.
W trudnych chwilach zawsze stoję u boku moich klientów, dbając o ich bezpieczeństwo prawne, komfort i spokój.

Powiązane artykuły