Papiery rozwodowe.

Oczywiście tytuł jest trochę przewrotny. W amerykańskich filmach zwrot „papiery rozwodowe” pojawia się dość często, gdy rozwodzący się małżonkowie składają podpis na owych papierach i w konsekwencji następuje pomiędzy nimi rozwód. W Polsce oczywiście procedura rozwodowa wygląda zupełnie inaczej.

Aby uzyskać rozwód, konieczne jest wytoczenie powództwa przed właściwym sądem okręgowym. Pismem rozpoczynającym postępowanie jest pozew wraz z załącznikami.  Dlatego na potrzeby tego wpisu nazwę je „papierami rozwodowymi”.

Co to są papiery rozwodowe?

Papierami rozwodowymi:

 • sam pozew rozwodowy,
 • załączniki do pozwu rozwodowego,
 • dowody potwierdzające twierdzenia oraz tezy pozwu rozwodowego.

Pozew rozwodowy

Aby rozwiązać małżeństwo przez rozwód, trzeba wnieść pozew rozwodowy do właściwego sądu. Powoduje on uruchomienie odpowiedniej procedury sądowej. Aby osiągnąć taki skutek, należy pamiętać o pewnych zasadach, których niedotrzymanie może spowodować niekorzystne skutki procesowe.

Co to jest pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy to pismo procesowe wszczynające proces rozwodowy. Zawiera on przede wszystkim powództwo, a więc żądanie rozwiązania związku małżeńskiego poprzez rozwód, z orzeczeniem o winie za rozpad pożycia małżeńskiego jednego lub obojga małżonków, bądź też bez takiego orzekania.

Papiery rozwodowe

Poprzez wniesienie pozwu następuje wytoczenie powództwa, czego skutkiem jest wszczęcie procesu rozwodowego. Wniesienie pozwu jest przy tym wymogiem bezwzględnym – bez tego postępowanie sądowe nie może się toczyć.

Jaka musi być forma pozwu rozwodowego?

Pozew rozwodowy zawsze musi przybrać formę pisemną, natomiast nie jest konieczne wskazywanie w nim podstawy prawnej zgłoszonych żądań.

Jeżeli pozew będzie zawierał braki formalne, wówczas nie będzie mógł otrzymać prawidłowego biegu. W takiej sytuacji, sąd wzywa do ich poprawienia lub uzupełnienia w terminie tygodniowym od daty otrzymania wezwania, pod rygorem jego zwrócenia.

Po bezskutecznym upływie powyższego terminu nastąpią skutki w postaci zwrotu pozwu, co oznacza, że nie wywoła on żadnych skutków prawnych, jakie wiążą się z jego wniesieniem do sądu.

Co powinien zawierać pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy musi zawierać pewne konieczne elementy, bez których nie może zostać rozpatrzony merytorycznie przez sąd.

Należą do nich:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane,

 • dane osobowe powoda, w tym jego imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, a także numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej dla celów kontaktowych,

 • dane pełnomocnika procesowego, jeżeli powód go powołał,

 • dane osobowe pozwanego współmałżonka, z podaniem jego imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania,

 • oznaczenie rodzaju pisma, zawierające sformułowanie „Pozew o rozwód”,

 • osnowę wniosku lub oświadczenia, a więc merytoryczną treść pozwu o rozwód. Powinno z niej wynikać, czego powód domaga się w postępowaniu sądowym,

 • wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek. W pozwie o rozwód niezbędne jest wskazanie konkretnych okoliczności, które popierają nasze żądanie, w tym wykazanie, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, a więc przestała istnieć co najmniej jedna z koniecznych więzi małżeńskich: seksualna, duchowa lub ekonomiczna. Konieczne jest podanie także przyczyny takiego stanu rzeczy oraz wykazanie, że sytuacja nie rokuje żadnych szans na poprawę. W przypadku, gdy domagasz się rozwiązania małżeństwa z wyłącznej winy pozwanego, niezbędne jest wskazanie faktów obrazujących winę małżonka w takim stanie rzeczy, wiążących się na przykład z jego zdradą,

 • przedstawienie dowodów, za pośrednictwem których wykażesz przywołane fakty,

 • podanie informacji, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, także wyjaśnienie przyczyn takiego stanu rzeczy,

 • podpis strony lub pełnomocnika procesowego, jeśli został on ustanowiony,

 • wymienienie załączników, które należy ponadto dołączyć do pozwu o rozwód.

Jakie są dodatkowe elementy pozwu o rozwód?

Pozew o rozwód może także zawierać dodatkowe elementy.

Mogą one dotyczyć ustalenia przez sąd:

 • winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Pozew rozwodowy powinien zawierać wniosek o rozwiązanie związku małżeńskiego ze wskazaniem, czy domagamy się rozwiązania małżeństwa bez orzekania o winie, z wyłącznej winy drugiego małżonka czy też z winy obu stron. W samym wniosku należy wskazać, kiedy i gdzie zostało zawarte małżeństwo,

 • sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej. Jeżeli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci w pozwie o rozwód powód powinien również określić sposób sprawowania nad nimi władzy rodzicielskiej, w tym:
  • pozostawienie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi obojgu rodzicom. W takim wypadku jednak wskazane jest dołączenie do pozwu zgodnego pisemnego porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem po rozwodzie, tzw. rodzicielskiego planu wychowawczego,
  • powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej powodowi, z ograniczeniem władzy rodzicielskiej pozwanego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, na przykład prawa do współdecydowania o jego najistotniejszych sprawach,
  • pozbawienie pozwanego władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi. Może to nastąpić w przypadku trwałej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej przez pozwanego albo jeżeli nadużywa on władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbuje swe obowiązki względem dziecka,
  • zawieszenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi z powodu przemijającej przeszkody w wykonywaniu przez niego władzy rodzicielskiej,

 • kontaktów z dzieckiem. Jeżeli w małżeństwie pojawiły się małoletnie dzieci, wówczas powód powinien również złożyć wniosek o uregulowanie kontaktów z dziećmi i określić sposób ich realizowania. Jeżeli pomiędzy rodzicami doszło do porozumienia co do tego jak mają wyglądać kontakty, wówczas powód może złożyć wniosek o odstąpienie od orzekania przez sąd w tym przedmiocie,

 • świadczeń alimentacyjnych. W pozwie o rozwód powód może również złożyć wniosek o zasądzenie odpowiedniej sumy pieniężnej tytułem renty alimentacyjnej na rzecz małoletniego dziecka lub też/i na siebie samego. Musisz pamiętać, że wysokość alimentów ustalana jest z uwzględnieniem usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej i możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego,

 • sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania. Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, wówczas powód w pozwie o rozwód może wnieść również o uregulowanie przez sąd sposobu korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania,

 • podziału majątku wspólnego. W pozwie o rozwód, powód może również wnosić o dokonanie przez sąd w wyroku rozwodowym podziału majątku wspólnego małżonków. W takim wypadku konieczne jest określenie przez niego wszystkich składników majątkowych wchodzących w jego skład oraz proponowanego sposobu podziału. Musisz jednak pamiętać, że sąd dokona podziału majątku wspólnego jedynie wówczas, gdy przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. W przeciwnym razie konieczne będzie złożenie odrębnego wniosku o podział majątku wspólnego już po wydaniu prze sąd wyroku rozwodowego.

 • zabezpieczenia roszczenia. Powód może także w złożonym pozwie zawrzeć wniosek o udzielenie przez sąd zabezpieczenia zgłoszonych roszczeń na czas trwania postępowania sądowego. Może to dotyczyć takich kwestii jak:
  • miejsca zamieszkania małoletnich dzieci,
  • sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi,
  • alimentów.

Zaznaczyć trzeba, że takie żądanie będzie zasadne tylko wtedy, gdy powód uprawdopodobni istnienie i zasadność roszczenia, jak również swój interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. To ostatnie nie dotyczy alimentów.

Więcej na temat zabezpieczenie kontaktów możesz przeczytać tutaj. Natomiast gdy interesuje się temat zabezpieczenia alimentów w trakcie postępowania rozwodowego zapraszam Cię do lektury tego wpisu (kliknij tutaj).

Załączniki do pozwu rozwodowego

Do pozwu oraz jego odpisu należy dołączyć konieczne załączniki. Należą do nich przede wszystkim:

 • skrócony lub zupełny odpis aktu małżeństwa. Najlepiej, aby był on jak najbardziej aktualny, a więc nie starszy niż trzy miesiące,
 • jeżeli w małżeństwie występują małoletnie dzieci – skrócone lub zupełne odpisy ich aktów urodzenia, przy czym i w tym zakresie obowiązuje zasada, jak powyżej,

Wskazane powyżej dokumenty uzyskasz we właściwym miejscowo Urzędzie Stanu Cywilnego. Konieczne jest przy tym uiszczenie opłaty skarbowej – za odpis skrócony – 22 zł, za odpis zupełny – 33 zł.

Inne załączniki do pozwu to:

 • oświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym, w razie złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. Formularz oświadczenia znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych sądów oraz Ministerstwa Sprawiedliwości,

 • w przypadku zgłoszenia żądania zasądzenia alimentów – zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach, deklaracje podatkowe oraz wykaz kosztów utrzymania wraz z rachunkami (jeśli tych dokumentów nie złożysz, sąd najczęściej wzywa do ich przedłożenia w określonym terminie lub na pierwszej rozprawie),

 • inne dowody uzasadniające okoliczności powołane w sprawie,

 • porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej. Pozwoli ono na znaczne przyspieszenie sprawy rozwodowej,

 • dowód uiszczenia opłaty sądowej. Od pozwu o rozwód konieczne jest uiszczenie stałej opłaty sądowej w wysokości 600,00 zł. Możliwe to jest poprzez:
  • wpłatę gotówkową w kasie znajdującej się w siedzibie sądu,
  • samoobsługowy terminal płatniczy tzw. płatomat znajdujący się sądzie, w którym płatności można dokonywać za pośrednictwem kart płatniczych oraz gotówki,
  • wpłatę na rachunek bankowy sądu w dowolnej placówkach Poczty Polskiej S.A. na terenie całego kraju,
  • za pośrednictwem platformy internetowej E-PŁATNOŚCI udostępnionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości,
  • przelew na rachunek bankowy sądu,
  • w formie e – znaków opłaty sądowej, które bądź nakleja się na pozew, bądź też  drukuje  na kartce papieru i do niego dołącza.

Jeżeli opłata sądowa od pozwu o rozwód nie zostanie uiszczona, wówczas sąd wzywa do jej uiszczenia w terminie tygodniowym od daty otrzymania wezwania, pod rygorem jego zwrócenia.

Musisz pamiętać, że załączniki do oryginału pozwu dołącza się w oryginale, podczas gdy do jego odpisu, jedynie ich kserokopie.

Dowody potwierdzające twierdzenia oraz tezy pozwu rozwodowego

Warunkiem orzeczenia przez sąd rozwodu jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Powód musi te okoliczności udowodnić ponad wszelką wątpliwość. Temu właśnie służy postępowanie dowodowe w procesie rozwodowym, w czasie którego przedstawia się dowody w sprawie.

Szeroko pisałam o tym w innym artykule:

 1. Co znaczy trwały rozkład pożycia małżeńskiego?
 2. Co znaczy zupełny rozkład pożycia małżeńskiego?

Gdzie złożyć papiery rozwodowe?

Sądem właściwym dla skierowania papierów rozwodowych jest Sąd Okręgowy, w którego obszarze działania małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich ma tam jeszcze miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej. Jeżeli i tej podstawy nie ma, papiery rozwodowe należy wnieść do Sądu miejsca zamieszkania powoda.

W jaki sposób złożyć papiery rozwodowe?

Papiery rozwodowe możesz złożyć:

 • bezpośrednio w biurze podawczym, znajdującym się w siedzibie sądu. W takim przypadku warto uzyskać na własnym egzemplarzu potwierdzenie złożenia w postaci pieczątki potwierdzającej datę takiej czynności,
 • drogą pocztową, najlepiej w postaci listu poleconego lub przesyłki nadanej za potwierdzeniem odbioru.

Papiery rozwodowe składa się w dwóch egzemplarzach – jeden dla sądu, drugi dla strony pozwanej – prześle go na właściwy adres sam sąd.

Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu pozwu rozwodowego zapraszam Cię do skorzystania z moich usług (mail: kubica@adwokat-kubica.pl, tel. +48 602 488 059).

Anna Kubica

Jestem adwokatką i mediatorką. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych.
W trudnych chwilach zawsze stoję u boku moich klientów, dbając o ich bezpieczeństwo prawne, komfort i spokój.

Powiązane artykuły