Ile kosztuje rozwód?

Jeżeli zdecydowałeś się już na rozwód, na pewno interesuje Cię wysokość kosztów rozwodu. W tym wpisie przygotowałam dla Ciebie zestawienie wydatków tak, abyś wiedział, jakie koszty rozwodu powinieneś ponieść.

Najogólniej mówiąc, na koszty rozwodu składają się:

 1. opłata sądowa,
 2. inne koszty związane z rozwodem,
 3. wynagrodzenie dla Twojego pełnomocnika, tj. adwokata lub radcy prawnego.

Opłata sądowa za rozwód

Opłata sądowa od pozwu wynosi 600 zł i ponosi ją ta strona postępowania, która wnosi pozew o rozwód. Jest to tzw. opłata stała, tzn. niezależnie, czy składasz pozew o rozwód z orzekaniem o winie, czy bez orzekania o winie, musisz ponieść opłatę w wysokości 600 zł.

Jeżeli postępowanie sądowe zakończy się wydaniem przez Sąd orzeczenia o rozwodzie bez orzekania o winie, wówczas połowa tej opłaty, tj. 300 zł zostanie zwrócona tej stronie, która opłaciła pozew.

Wraz z pozwem o rozwód możesz również złożyć wniosek o podział majątku. W takiej sytuacji wniosek ten podlega odrębnej opłacie sądowej w wysokości 1000 zł (gdy podział majątku jest sporny). Jeżeli doszliście do porozumienia w zakresie podziału wspólnego majątku jeszcze przed rozwodem i udało się Wam ustalić zgodny projekt podziału majątku, wówczas opłata wynosi 300 zł. Podkreślę jednak, że sprawa o podział majątku razem ze sprawą rozwodową toczy się niezwykle rzadko. Wynika to z faktu, że postępowania o podział majątku są zazwyczaj skomplikowane, długie, sporne i dlatego najczęściej toczą się w odrębnym postępowaniu sądowym. Tylko wówczas, gdy wypracowaliście wspólne stanowisko co do podziału Waszego majątku, Sąd jest w stanie o tym orzekać w trakcie trwania procesu o rozwód.

Inne koszty związane z rozwodem

Na koszt rozwodu składają się również (w zależności od konkretnej sprawy):

 • wynagrodzenie i koszty za opinie wydane przez biegłych lub tłumaczy (np. w przypadku rozwodu z obcokrajowcem, powołania biegłego z zakresu medycyny w celu zbadania stanu zdrowia psychicznego) oraz kuratorów ustanowionych dla strony w danej sprawie,
 • koszty wywiadu środowiskowego dokonanego przez kuratora sądowego na temat sytuacji małżonków i dzieci stron – 100-200 zł,
 • koszty opinii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów, jeśli sytuacja rodzinna, w szczególności dotycząca władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem takiej opinii wymaga – 500 – 1000 zł,
 • koszty ewentualnej mediacji – 150 zł za pierwsze spotkanie, 100 zł za każde następne (łącznie maksymalnie 450 zł),
 • opłata od wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem – 100 zł (podlega odrębnej opłacie, gdy wniosek nie jest składany jednocześnie w pozwie o rozwód),
 • opłata od wniosku o zabezpieczenie alimentów – 100 zł (podlega odrębnej opłacie, gdy wniosek nie jest składany jednocześnie w pozwie o rozwód),
 • opłata od zażalenia na postanowienie o zabezpieczeniu (odnośnie alimentów lub kontaktów), jeśli strona kwestionuje ww. postanowienie Sądu – 30 zł,
 • wniosek o eksmisję małżonka ze wspólnie zajmowanego mieszkania – 200 zł (podlega odrębnej opłacie, gdy wniosek nie jest składany jednocześnie w pozwie o rozwód),
 • opłata od apelacji – 600 zł.

Wynagrodzenie Twojego pełnomocnika

Wysokość wynagrodzenia pobieranego przez pełnomocnika procesowego jest różna. Co do zasady to ile kosztuje rozwód waha się od 1500 zł do 6000 zł w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, miasta, w którym ma toczyć się sprawa rozwodowa, czasem również od tego, czy zdecydujesz się na pełnomocnika z mniejszej, czy z większej kancelarii prawnej.

Pełnomocnicy rozliczają się albo według stawek ryczałtowych, tj. pobierają z góry określoną kwotę za dany rodzaj sprawy bez względu na liczbę podejmowanych czynności procesowych albo rozliczają się indywidualnie z klientem w zależności od sprawy i danego stanu faktycznego. Bo im bardziej skomplikowana sprawa, tym co do zasady wzrastają koszty, które będziesz musiał przeznaczyć na pełnomocnika.

Kto ponosi koszty rozwodu?

Co do zasady koszty te ponosi ta strona, która przegrywa proces.

Opłatę sądową w wysokości 600 zł ponosi ta strona, która wniosła pozew o rozwód. Dopiero, jeżeli wygra sprawę rozwodową, to druga strona musi mu ją zwrócić. Strona przegrywająca ponosi koszty pełnomocnika drugiej strony. Jeżeli Sąd wyda orzeczenie o rozwodzie z winy obu stron, koszty powinny być podzielone na pół. Każda ze stron płaci także wówczas za swojego pełnomocnika.

Pamiętaj, że na ostateczny koszt rozwodu wpływa również wysokość ewentualnie zasądzonych przez Sąd alimentów, którą będziesz musiał uiszczać na rzecz swojego byłego małżonka. Na przykład jeżeli zapadnie wyrok o wyłącznej winie Twojej żony i Sąd zasądzi od niej na Twoją rzecz alimenty w kwocie 1000 zł miesięcznie, będzie ona zmuszona zapłacić dodatkowo 600 zł opłaty sądowej i 3600 zł kosztów za zastępstwo procesowe strony przeciwnej (ustalane według przepisów prawnych, a nie faktycznej kwoty ustalonej z pełnomocnikiem).

Czy mogę ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych, gdy nie stać mnie na opłacenie pozwu o rozwód?

Jeżeli nie stać Cię na opłacenie opłaty sądowej od pozwu w wysokości 600 zł, możesz ubiegać się o zwolnienie z obowiązku uiszczenia opłaty sądowej. W tym przypadku możliwe są następujące rozwiązania:

 • Sąd może oddalić Twój wniosek w całości i odmówić zwolnienia od kosztów,
 • Sąd może zwolnić Cię od kosztów sądowych w części lub
 • Sąd może zwolnić Cię od kosztów sądowych w całości.

Aby ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych, od razu z pozwem o rozwód musisz złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w całości lub w części wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym i majątkowym. Stosowny druk jest dostępny w siedzibie każdego Sądu i na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pamiętaj jednak o tym, że zwolnienie od kosztów sądowych nie zwolni Cię od obowiązku zwrotu kosztów procesu Twojemu małżonkowi.

Powiązane artykuły