Dobro wspólnych dzieci a rozwód

Pozytywne i negatywne przesłanki rozwodu

Z poprzednich wpisów wiesz już, że aby Sąd mógł orzec o rozwodzie, pomiędzy małżonkami powinno dojść do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Są to tzw. pozytywne przesłanki orzeczenia rozwodu. Nie dojdzie bowiem do rozwiązania małżeństwa przez rozwód tylko dlatego, że taka jest Wasza wola. Sąd będzie sprawdzał, czy dobro wspólnych małoletnich dzieci nie zostanie narażone.

Negatywne przesłanki rozwodu

Oprócz pozytywnych przesłanek orzeczenia rozwodu wyróżniamy również negatywne przesłanki orzeczenia rozwodu, tj. takie, których zaistnienie, pomimo że doszło pomiędzy Wami do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, uniemożliwią Wam rozwiedzenie się. Sąd będzie je oczywiście badał podczas rozprawy lub rozpraw rozwodowych.

Rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli:

  • na skutek orzeczenia rozwodu miałoby ucierpieć dobro Waszych wspólnych małoletnich dzieci
  • orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;
  • jeżeli orzeczenia rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że:
    • drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód,
    • drugi małżonek odmawia zgody na rozwód, ale odmowa jest w okolicznościach danej sprawy sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

W niniejszym wpisie wyjaśnię Ci, na czym polega pierwsza negatywna przesłanka rozwodu, tj. gdyby w razie orzeczenia rozwodu miałoby ucierpieć dobro Waszych wspólnych małoletnich dzieci. W następnych wpisach omówię kolejne.

Na pewno w Twojej głowie pojawiła się myśl, że przecież każdy rozwód wywołuje negatywne konsekwencje dla całej rodziny, a już szczególnie dla Waszego wspólnego małoletniego jeszcze dziecka lub dzieci, prawda? Czy to oznacza, że nie będziecie mogli się rozwieźć? Bynajmniej nie. Pamiętaj, że każdy rozwód jest inny i sytuacja, w której znaleźliście się, również różni się od sytuacji innych rozwodzących się małżeństw.

Dobro wspólnych małoletnich dzieci – na co Sąd zwróci uwagę?

Sąd będzie badał, na czym konkretnie polega szczególna sytuacja i dobro dziecka i czy rozwód może się odbyć w tej akurat konkretnej sprawie. Sąd, podejmując decyzję o rozwodzie, zawsze będzie kierował się dobrem dziecka i porównaniem, jak wyglądałaby jego sytuacja, gdyby nie doszło do rozwodu, a jak, gdyby małżeństwo nadal trwało. Problem dobra dziecka w każdym przypadku powinien być wyjaśniany za pomocą odpowiednich dowodów.

Sąd weźmie pod uwagę m.in., czy rozwód nie spowoduje osłabienia więzi z dziećmi z tym małżonkiem, który nie będzie sprawował nad nimi opieki w stopniu, który mógłby ujemnie wpłynąć na wykonywanie jego obowiązków rodzicielskich (m.in. wskutek zawarcia ponownego związku małżeńskiego), czy po rozwodzie zostaną zaspokojone potrzeby materialne i moralne dzieci co najmniej w takim samym zakresie, jak gdyby nie doszło do rozwodu etc.

Ponadto Sąd weźmie również pod uwagę inne okoliczności: wiek dziecka w kontekście całej struktury danej rodziny, jego stan zdrowia, zawarcie nowego związku małżeńskiego przez rodzica, postawę rodzicielską małżonków, sytuację materialną, warunki mieszkaniowe oraz wychowania i kształcenia dziecka.

Do jakich konkretnie dzieci odnosi się ta przesłanka?

Chociaż przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie wyjaśniają pojęcia „wspólnych małoletnich dzieci małżonków”, przyjmuje się, że powyższa negatywna przesłanka orzeczenia rozwodu odnosi się do:

  • małoletnich dzieci urodzonych w czasie trwania małżeństwa;
  • dzieci pozamałżeńskich, których pochodzenie od małżonków zamierzających uzyskać rozwód zostało ustalone w sposób przewidziany przez przepisy prawa;
  • dzieci przysposobionych przez oboje małżonków oraz dzieci jednego z małżonków, które przysposobił współmałżonek.

Omawiana przesłanka nie odnosi się do nasciturusa, tj. dziecka poczętego, ale jeszcze niena-rodzonego.

Ponadto nie odnosi się również do dzieci, które uzyskały już pełnoletność, ponieważ ich psychika została już na tyle ukształtowana, że rozwód nie wywrze negatywnych konsekwencji dla ich rozwoju. Jeżeli jednak nawet pełnoletnie już dziecko jest np. niepełnosprawne i wymaga ciągłej pomocy albo nadał kształci się i potrzebuje pomocy finansowej, wówczas możliwe jest powołanie się na inną negatywną przesłankę orzeczenia rozwodu, tj. sprzeczność z zasadami współżycia małżeńskiego.

Powiązane artykuły