Czy sąd uwzględnia 500+ przy alimentach?

Sąd, określając wysokość alimentów na małoletnie dziecko, kieruje się między innymi możliwościami zarobkowymi oraz majątkowymi rodzica zobowiązanego do ich uiszczania. Swoje znaczenie ma także sytuacja finansowa drugiego z rodziców, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania.

Więcej na temat alimentów przeczytasz w poniższych wpisach:

 1. Dowody w sprawie o alimenty
 2. Jak udowodnić zakres obowiązku alimentacyjnego?
 3. Niepłacenie alimentów na dziecko – co zrobić, gdy rodzic ich nie płaci?
 4. Czy można żądać alimentów wstecz?

Jeśli już wiesz co sąd bierze pod uwagę zasądzając alimenty, czas odpowiedzieć sobie na pytanie czy sąd uwzględnia 500+ przy alimentach?

Co to jest 500+?

Mianem 500+ określa się potocznie świadczenie wychowawcze, regulowane przez ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zgodnie z nią, jego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Przedmiotowe świadczenie przysługuje matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu jednego lub drugiego. Ma ono wysokość 500 zł miesięcznie na dziecko i jest wypłacane do ukończenia przez nie osiemnastego roku życia.  

Musisz wiedzieć, że świadczenie wychowawcze powinien otrzymywać ten z rodziców, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem, zamieszkującym razem z nim.

W przypadku sprawowania opieki naprzemiennej nad dzieckiem, każdemu z rodziców wypłacana jest połowa kwoty świadczenia wychowawczego. 

Świadczenie 500+, nie ma wpływu na wysokość alimentów. Sąd zasądzający alimenty, nie może brać 500+ w ogóle pod uwagę, pomimo że jego przeznaczenie jest dokładnie takie samo, jak właśnie alimentów.

Czym jest obowiązek alimentacyjny?

Każdego z rodziców obciąża obowiązek alimentacyjny wobec dziecka. Jest on niezależny od władzy rodzicielskiej, toteż jej pozbawienie lub ograniczenie nie ma na niego najmniejszego wpływu.

Istotą obowiązku alimentacyjnego jest dostarczanie dziecku środków utrzymania i wychowania.

Każde dziecko musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci wyżywienia zapewniającego jego prawidłowy rozwój fizyczny, stosowną do wieku odzież, środki na ochronę zdrowia (leki, suplementy, koszty badań), kształcenie podstawowe i zawodowe oraz na ochronę jego osoby i majątku. Wyjście poza wymienione potrzeby zależy od osobistych cech dziecka oraz od zamożności zobowiązanego.

Przy ustalaniu wysokość alimentów na małoletnie dziecko, sąd kieruje się jego usprawiedliwionymi potrzebami oraz możliwościami zarobkowymi majątkowymi rodzica zobowiązanego do ich uiszczania. Swoje znaczenie ma także sytuacja finansowa drugiego z rodziców, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania. Ponieważ przysługuje mu świadczenie 500+, powstaje pytanie, czy sąd uwzględnia je określając zakres obowiązku alimentacyjnego.

Czy sąd uwzględnia 500+ przy alimentach?

Odpowiedź na tak zadane pytanie wynika wprost z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Stanowi on bowiem, że na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływa świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Tym samym, otrzymywanie przez rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem uprawnionym do alimentów świadczenia 500+, nie może mieć najmniejszego wpływu na ich wysokość. Sąd dokonujący ich zasądzenia, nie może brać go w ogóle pod uwagę, pomimo, że jego przeznaczenie jest dokładnie takie samo, jak właśnie alimentów.

A jakie jest moje doświadczenie? W postępowaniach sądowych, w których sąd zasądzał alimenty na małoletnie dziecko, wielokrotnie rodzic zobowiązany do płacenia alimentów, argumentował, że przecież drugi rodzic, który sprawuje opiekę na dzieckiem otrzymuje 500+, a więc alimenty mogą a nawet powinny być niższe. Warto pamiętać, że obowiązkiem rodziców jest utrzymywanie swoich dzieci a nie obowiązkiem państwa, a państwo co najwyżej może w tym pomagać.

Alimenty a inne świadczenia

Ustawodawca zdecydował również, że na wysokość alimentów nie mają też wpływu inne świadczenia pomocowe, a mianowicie:

 • świadczenia z pomocy społecznej,
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 • świadczenia opiekuńcze, takie jak zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne,
 • zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacana przez gminę na podstawie uchwały. Jest to tzw. gminne becikowe,
 • świadczenia na rzecz rodziny wypłacane przez gminy dla osób zamieszkałych na terenie jej działania,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. państwowe becikowe,
 • świadczenie rodzicielskie,
 • świadczenia, wydatki i inne środki finansowe związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej,
 • rodzicielskie świadczenie uzupełniające.

Powiązane artykuły