Co znaczy zupełny rozkład pożycia małżeńskiego?

Z poprzedniego wpisu o tym, czym jest trwały rozkład pożycia małżeńskiego (Co znaczy trwały rozkład pożycia małżeńskiego?), dowiedziałaś lub dowiedziałeś się, że aby Sąd mógł orzec o rozwodzie, powinno dojść pomiędzy Tobą a Twoim małżonkiem do rozkładu pożycia małżeńskiego. Aby było to możliwe, rozkład ten powinien być zupełny i trwały.

Czym jest zupełny rozkład pożycia małżeńskiego?

W niniejszym wpisie wyjaśnię Ci, co należy rozumieć przez zupełny rozkład pożycia małżeńskiego i kiedy do niego dochodzi.

O zupełnym rozkładzie pożycia małżeńskiego możemy stwierdzić, gdy pomiędzy małżonkami wygasają trzy podstawowe dla funkcjonowania małżeństwa więzi, tj.:

  • więź duchowa (emocjonalna) – co oznacza ustanie wzajemnej miłości, szacunku akceptacji, zaufania do partnera,
  • więź fizyczna – co oznacza ustanie współżycia fizycznego, ale również brak jakichkolwiek innych gestów fizycznych stanowiących potwierdzenie miłości, troski, czy przywiązania,
  • więź gospodarcza (ekonomiczna) – ustaje w sytuacji, kiedy małżonkowie wspólnie ze sobą nie zamieszkują, nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego.

Więź gospodarcza a zupełny rozkład pożycia małżeńskiego

Sformułowanie „więzi” oznacza współdziałanie obu stron w sposób dobrowolny. Jeśli zatem korzystanie z dochodów jednego ze współmałżonka, mieszkania, produktów spożywczych itp. jest wyrazem przymusu ekonomicznego, to nie można uznać, że pomiędzy małżonkami istnieje w dalszym ciągu więź gospodarcza.

Więź fizyczna a zupełny rozkład pożycia małżeńskiego

Podobne stanowisko należy odnieść do stosunków fizycznych, które mogą być wynikiem zastraszenia, uzależnienia gospodarczego, czy też nawet wprost przymusu. Takie zachowania nie świadczą o istnieniu jakichkolwiek więzi pomiędzy małżonkami.

Bardzo często zdarza się, że pomiędzy małżonkami nie dochodzi do zerwania wszystkich powyżej wymienionych więzi, a mimo to można przyjąć, że nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Kiedy taka sytuacja zaistnieje? Na przykład wówczas, gdy pomiędzy małżonkami co prawda ustała już więź duchowa i fizyczna, ale wciąż trwa więź gospodarcza, tj. np. małżonkowie nadal ze sobą wspólnie zamieszkują, bo z powodu sytuacji finansowej żadne z nich nie jest w stanie się wyprowadzić. Trwanie owej więzi gospodarczej może być jednak pozorne, skoro jest wyrazem nie dobrowolności a konieczności wymuszonej przez daną sytuację ekonomiczną.

Więź duchowa a zupełny rozkład pożycia małżeńskiego

Może także mieć miejsce odwrotna sytuacja, gdy małżonkowie nie utrzymują jednej z ww. więzi, np. gospodarczej i nie zamieszkują już razem ze sobą, ale nadal ze sobą współżyją. Albo nie współżyją, ale nadal łączy ich wspólna więź duchowa. Jeżeli są do tego zmuszani i zastraszani, wówczas trudno mówić o występowaniu jakichkolwiek więzi między małżonkami. Współżycie po rozstaniu małżonkowie często tłumaczą działaniem pod wpływem substancji odurzających lub atrakcyjności fizycznej drugiej strony. Nie wiążą tego z istnieniem pomiędzy nimi więzi małżeńskiej. W takim przypadku to Sąd będzie rozstrzygał, czy strony jedynie umniejszają znaczenie współżycia fizycznego, czy więzi fizyczne pomiędzy nimi faktycznie istnieją.

Pamiętaj, że każdą sytuację, Sąd będzie rozpatrywał indywidualnie.

W jednym z kolejnych wpisów wyjaśnię Ci, jaka jest różnica pomiędzy separacją a rozwodem, ale zgłębiając swoją wiedzę o zupełnym rozkładzie pożycia małżeńskiego, powinieneś wiedzieć, że aby orzec separację, wystarczy, aby rozkład pożycia małżeńskiego był zupełny, tzn. nie musi być on trwały (oczywiście, jeżeli nie występują negatywne przesłanki orzeczenia separacji, tj. gdyby miało ucierpieć na tym dobro Waszych wspólnych małoletnich dzieci albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego).

Z kolei, żeby doszło do rozwodu, rozkład pożycia powinien być nie tylko zupełny, ale także trwały.

Anna Kubica

Jestem adwokatką i mediatorką. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych.
W trudnych chwilach zawsze stoję u boku moich klientów, dbając o ich bezpieczeństwo prawne, komfort i spokój.

Powiązane artykuły