Alimenty w trakcie rozwodu.

Każda osoba, która wystąpiła o rozwód, może domagać się zasądzenia świadczeń alimentacyjnych. Co więcej, sąd w wyroku rozwodowym musi zawrzeć rozstrzygnięcie w przedmiocie pokrywania kosztów utrzymania małoletnich dzieci stron. Czy jednak można uzyskać alimenty w trakcie postępowania rozwodowego, a więc jeszcze przed wydaniem wyroku sądowego? Na to pytanie znajdziesz odpowiedź w tym właśnie artykule. 

Czym są alimenty na dziecko?

Alimenty są świadczeniami na rzecz dzieci, które nie mogą samodzielnie uzyskać środków na swoje utrzymanie. Obejmują one także środki wychowania. Wyjątkiem jest sytuacja, w której dochody z majątku osobistego dziecka wystarczają na pokrycie tego rodzaju kosztów. Obowiązek alimentacyjny rodzica powstaje w chwili urodzenia się dziecka.

Polskie prawo nie wyznacza żadnej granicy wiekowej, w której powinność tego rodzaju ustaje. Ma ona więc charakter dożywotni i trwa dopóki potomek nie osiągnie możliwości samodzielnego zapewnienia sobie środków utrzymania.

Obowiązek alimentacyjny rodziców jest niezależny od przysługującej im władzy rodzicielskiej. Tak więc, nawet gdy rodzic zostanie jej pozbawiony, nie ma to żadnego wpływu na jego treść.

Więcej na temat alimentów możesz przeczytać w innych moich wpisach:

Kiedy sąd decyduje o alimentach?

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

A co w sytuacji, w której postępowanie rozwodowe jeszcze trwa i w związku z tym nie doszło do wydania wyroku sądowego?

W takim przypadku istnieje możliwość uzyskania alimentów w drodze postępowania zabezpieczającego.

Co to jest postępowanie zabezpieczające?

Celem postępowania zabezpieczającego jest udzielenie uprawnionemu tymczasowej ochrony takiej, jaką ma zapewnić mu przyszłe orzeczenie. Inaczej mówić zabezpieczenie ma na celu tymczasowe zaspokojenie roszczeń (potrzeb) osoby uprawnionej. O wydanie zabezpieczenia występuje na ogół ta strona, która wytoczyła powództwo poprzez wniesienie pozwu do sądu. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że strona pozwana oczywiście też ma możliwość złożenia wniosku o zabezpieczenie.

Zabezpieczenie w sprawach rodzinnych może dotyczyć między innymi właśnie alimentów.

Kiedy można żądać zabezpieczenia roszczenia w sprawie alimentów?

Zabezpieczenia roszczenia w sprawie alimentów można żądać, jeżeli strona, której ono przysługuje, uprawdopodobni jego istnienie.

Uprawdopodobnienie roszczenia ma miejsce w sytuacji, gdy zachodzą podstawy do przyjęcia, że roszczenie istnieje w rzeczywistości. Oznacza ono dokonanie uzasadnienia zgłoszonych twierdzeń, dające przekonanie o ich prawdopodobieństwie oraz wykazanie, że jest ono wiarygodne. Zaznaczyć trzeba, że choć postępowanie zabezpieczające jest wolne od rygorów postępowania dowodowego, jednak nie może ono opierać się na samych nie popartych niczym twierdzeniach strony.

Podkreślenia wymaga fakt, że celem zabezpieczenia w tym przypadku nie jest zapewnienie egzekucyjnego wykonania przyszłego orzeczenia, lecz natychmiastowe dostarczenie uprawnionemu środków utrzymania. W tym zakresie zabezpieczenie prowadzi do „prowizorycznego” zaspokojenia uprawnionego, tak więc nie obowiązuje zakaz polegający na wskazaniu, iż zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia.

Oczywiście uwzględnienie wniosku o zabezpieczenie powództwa w sprawie o alimenty nie jest równoznaczne z zobowiązaniem do uiszczenia uprawnionemu kwoty w wysokości żądanej w pozwie, choć nie jest to wykluczone. Wszystko zależy od decyzji Sądu w tym przedmiocie. Można więc stwierdzić, iż przesłanką do udzielania zabezpieczenia roszczenia alimentacyjnego jest w istocie konieczność uprawdopodobnienia usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Kiedy i gdzie można złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia w sprawach alimentacyjnych?

Wniosek o zabezpieczenie można złożyć przed wniesieniem powództwa, w samym pozwie oraz w toku sprawy przed sądem pierwszej a nawet sądem drugiej instancji.

Do rozpoznawania wniosku o zabezpieczenie właściwy jest sąd, do którego właściwości należy rozpoznanie sprawy w pierwszej instancji.

Orzeczenie rozstrzygające wniosek o zabezpieczenie ma postać postanowienia, na które służy zażalenie. Postanowienie może zapaść zarówno po przeprowadzeniu rozprawy, jak i na posiedzeniu niejawnym.

Jak powinien wyglądać wniosek o dzielenie zabezpieczenia w sprawie alimentacyjnej?

Ponieważ wniosek o udzielenie zabezpieczenia jest pismem procesowym, powinien odpowiadać przewidzianym dla niego wymogom. Oznacza to, że musi on zawierać:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowany,
 • dane osobowe stron, w tym ich imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numer PESEL wnioskodawcy,
 • sygnaturę sprawy, jeżeli jest ona już w toku,
 • wartość przedmiotu sporu, gdy zabezpieczenie dotyczy alimentów,
 • oznaczenie rodzaju pisma w postaci formuły „WNIOSEK O UDZIELENIE ZABEZPIECZENIA”,
 • wskazanie tego w jaki sposób ma nastąpić zabezpieczenie roszczenia,
 • określenie jego kwoty,
 • uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek, w tym istnienia roszczenia oraz interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia,
 • wskazanie faktów, na których wnioskodawca opiera swój wniosek wraz z przytoczeniem dowodów popierających przytoczone okoliczności,
 • podpis wnioskodawcy,
 • wymienienie załączników.

W jaki sposób złożyć wniosek o zabezpieczenie?

Wniosek o zabezpieczenie można wnieść w dwojakiej formie – na piśmie, lub w formie ustnej na rozprawie. W pierwszym przypadku, można to zrobić drogą pocztową, najlepiej za pomocą listu poleconego lub bezpośrednio w biurze podawczym sądu.

W jaki sposób może nastąpić zabezpieczenie roszczenia w sprawie alimentacyjnej?

Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej.

Powinieneś wiedzieć, że istnieje również możliwość zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych nienarodzonego dziecka. Sąd bowiem może zabezpieczyć przyszłe świadczenia alimentacyjne w związku z ustaleniem ojcostwa.

W takim wypadku ojciec dziecka zostaje zobowiązany do wyłożenia odpowiedniej sumy na koszty utrzymania matki przez okres trzech miesięcy w okresie porodu, a także na koszty utrzymania dziecka przez trzy pierwsze miesiące po jego narodzinach.

Wniosek o ustalenie ojcostwa oraz związane z tym roszczenia alimentacyjne powinno się złożyć co najmniej trzy miesiące przed datą narodzin dziecka.

Koszt złożenia wniosku

Wniosek o zabezpieczenie alimentów składany jest bez konieczności uiszczania opłat sądowych.

Czy postanowienie o zabezpieczeniu jest natychmiast wykonalne?

Musisz wiedzieć, że postanowienie o zabezpieczeniu jest, co do zasady, natychmiast wykonalne. Sąd po jego wydaniu nadaje mu z urzędu klauzulę wykonalności. Dzięki temu, już od momentu otrzymania tego orzeczenia przez uprawnionego, możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego, poprzez skierowanie sprawy do komornika sądowego. Czynności tych nie wstrzymuje ewentualne wniesienie przez zobowiązanego zażalenia na postanowienie o zabezpieczeniu.

Jeśli masz problemy z samodzielnym przygotowaniem wniosku o zabezpieczenie alimentów skorzystaj z mojej pomocy. W trakcie konsultacji prawnej odpowiem na wszystkie Twoje wątpliwości a także pomogę przygotować stosowny wniosek o zabezpieczenie alimentów. Zapraszam do kontaktu kubica@adwokat-kubica.pl

Anna Kubica

Jestem adwokatką i mediatorką. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych.
W trudnych chwilach zawsze stoję u boku moich klientów, dbając o ich bezpieczeństwo prawne, komfort i spokój.

Powiązane artykuły